X

Từ khóa: Bí ẩn thời điểm Việt Nam tiếp nhận tổ hợp 4K51 Rubezh

Bí ẩn thời điểm Việt Nam tiếp nhận tổ hợp 4K51 Rubezh

Hệ thống tên lửa bờ 4K51 Rubezh đã có trong biên chế chiến đấu của…